Ценовник

Ценовник

Ценовник на услуги за правни и физички лица

р.бр.

Опис

ед. мера

ед. цена

Монтажа / Демонтажа на водомери

1

Куќни водомери 1/2”

бр.

1.600,00

2

-//- 3/4”

бр.

1.800,00

3

-//- 1”

бр.

2.100,00

4

-//- 5/4”

бр.

2.500,00

5

-//- 6/4”

бр.

2.800,00

6

Индустриски водомери Ф50

бр.

3.500,00

7

-//- Ф80

бр.

5.500,00

8

-//- Ф100

бр.

7.500,00

9

-//- Ф150

бр.

9.500,00

10

-//- Ф200

бр.

12.500,00

11

Комбинирани индустриски водомери Ф50-1/2”

бр.

4.500,00

12

-//- Ф80-3/4”

бр.

6.500,00

13

-//- Ф100-3/4”

бр.

8.500,00

14

-//- Ф100-1”

бр.

8.500,00

15

-//- Ф150-5/4”

бр.

10.500,00
Поправка и баждирање на куќни водомери

16

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – ПУКНАТО СТАКЛО

бр.

1229,00

17

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – СТОПЕН МЕХАНИЗАМ

бр.

1356,00

18

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – ПУКНАТО ТЕЛО на водомер

бр.

1526,00

19

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – ПУКНАТ ЗАТВАРАЧ НА ТЕЛО на водомер

бр.

1356,00

20

Демонтажа, монтажа, проверка на исправност на водомер по барање на корисникот

бр.

805,00

Користење услуги на специјални возила

21

Отпушување на каналска мрежа со специјално возило за работа под притисок

час.

3000,00

22

Отпушување на каналска мрежа со специјално комбинирано возило за работа под притисок и вакум

час.

4000,00

23

Црпење на фекални води од јами со специјално возило за работа под вакум

1 полнење/6м3

2500,00

24

Отпушување на надворешна каналска мрежа со рачен и електричен алат

час.

1271,00

Цените се без ДДВ18%