Проектен Албум

Проектен Албум

Градски пазар


Булевар „Маршал Тито“


Детски град


Габровски водопад


Детско игралиште Шпики


Спортско игралиште Партизан


Асфалтирање на улици во Муртино


Чистeње на Моноспитовскиот канал


Нови корпи за отпадоци