Јавни набавки

На следниов линк може да ги видите сите огласи за доделување на договор за јавни набавки.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

http://javni-nabavki.finance.gov.mk/