Земјоделство

Земјоделство

Струмичкиот регион е најголем земјоделски производител во Македонија. Вкупно земјоделски површини во Општина Струмица има 8130 ха и тоа по категории на земјиште

-Ораници 7156 ха
-Овоштарници 120 ха
-Лозја 137 ха
-Ливади 272 ха
-Пасишта 353 ха
-Трстеници 93 ха

Производството во Струмичкиот регион се реализира на следните површини по култури и тоа:

Култура

Површина во ха

Просечен принос
по ха

Домати во заштитен простор (пролетна реколта)

1.100ха

80-90 тони ха

Домати во заштитен простор (есенска реколта)

300-400ха

80-90 тони ха

Благ пипер во заштитен простор

1.000-1.200 ха

40-50 тони ха

Лут пипер во заштитен простор

50 ха

25-30 тони ха

Благ пипер на отворено

150 ha

45-50 тони ха

Феферони

150 ха

10-15 тони ха

Црвена капија

1.000-1.200

20-25 тони ха

Долги краставици во заштитен простор

200 ха

80-90 тони ха

Кратки краставици во заштитен простор

350-360 ха

50-65 тони ха

Зелка во заштитен простор

40-50 ха

40-50 тони ха

Зелка на отворено

200 ха

40-50 тони ха

Зелка (есенска реколта)

100 ха

40-50 тони ха

Бостан

1.500-1.800 ха

30-40 тони ха

Компир во заштитен простор

350-400 ха

15-20 тони ха

Компир на отворено

250 ха

20-30 тони ха

Исто така Струмичкиот регион покрај најголем производител е воедно и најголем извозник на земјоделски производи. Тоа го потврдува и следната табела која го покажува извозот на земјоделски производи од царинскиот терминал од Струмица (во период од 01.01.2005 до 30.08.2005) во која се внесени само дел од најважните производи, додека реалната извозна количина е поголема:

Производ

Пратки (број на камиони)

Количина во КГ

Домат

1.345 .

14.580.061

Краставица

1.381 .

10.049.471

Лубеница

1.109 .

23.580.638

Пипер

1.554

2.665.680

Зелка

1.089 .

10.744.278

Компир

505

1.449.310

Кромид

261

707.894

Вкупно

7.244

63.777.332

Во Oпштина Струмица постојат 2 земјоделски пазари за продажба на земјоделски производи на мало и 1 пазар за продажба на земјоделски производи на големо во чиј склоп е и добиточниот пазар.
Во Струмичкиот регион за успешно реализирање на земјоделското производство се грижат:
• Ј.Н.У. ” Институт за јужни земјоделски култури
• Дисперзирани студии на Факултетот за земјоделство и храна (отсек градинарство и цвеќарство).
• Агенција за поттикнување и развој на земјоделството (Регионален центар Струмица) и
• Министерство за земјоделство, Шумарство и водостопанство Подрачна единица – Струмица
• Повеке приватни консулатнти и советници кои придонесуваат за едуцирање на земјоделските производители, примената на новите технологии, нови хибридни висококвалитетни сорти итн.
Индивидуалните земјоделски производители во Струмичкиот регион се организирани во повеке здруженија и еден регионален сојуз кој ги опфака здруженијата од регионот.