Категорија: Седници на совет

Home / Седници на совет
Напис

Решение за свикување триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 -2812 /1, 15.05.2020 год., Струмица   Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување триесет и...