Категорија: Седници на совет

Home / Седници на совет
Напис

Советот ја одржа 47-та седница

Членовите на Советот на општина Струмица денеска ја одржа 47-та седница.На седницата беше усвоен кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот   квартал од  2021 година. Во образложението пред советниците, градоначалникот Коста Јаневски информираше дека во првите три месеци од 2021 година, вкупните приходи во Буџетот на општина Струмица од планираните 1.191.306.556...

Напис

Решение за свикување четириесет и седмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 3078 /1, 26.05.2021  год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и седмата...

Советот ја одржа 46-та седница
Напис

Советот ја одржа 46-та седница

На денешната 46-та седница на Советот на општина Струмица беа усвоени повеќе одлуки и извештаи коишто се однесуваат на работата на Општината, општинската администрација, јавните претпријатија, училиштата и одлуки од областа на сообраќајот и урбанизмот. Меѓу нив, Одлуките  за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, за  отстапување на опрема...

Напис

Решение за свикување четириесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 2318 /1, 20.04.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и...

Советот на Општината денеска ја одржа 45-та седница
Напис

Советот на Општината денеска ја одржа 45-та седница

На денешната 45-та сеница на Советот на општина Струмица беа усвоени извештајот за реализација на буџетот за четвртиот квартал од 2020 година, завршната сметка на буџетот, годишниот извештај на Општината и извештаите за реализација на општинските програми за 2020 година. Според градоначалникот Коста Јаневски, во текот на буџетската 2020 година, вкупните приходи на буџетот на...

Напис

Решение за свикување на четириесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-1390/1, 05.03.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и петтата седница на...

Советот ја одржа 44-та седница
Напис

Советот ја одржа 44-та седница

Денеска се одржа 44-та седница на Советот на општина Струмица на којашто беа усвоени одлуки и програми од повеќе области во општинска надлежност. Зелено светло добија одлуките за давање на трајно користење на спортската сала со отстапување на опрема и инвентар на ООУ „Никола Вапцаров”, за утврдување на приоритет и сопствено учество на Проект за...

Напис

Решение за свикување на четириесет и четвртата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 1015/1, 17.02.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам Решение за свикување на четириесет и четвртата...

Напис

Решение за свикување на четириесет и третата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 313/1, 21.01.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и третата...

Напис

Решение за свикување на четириесет и втората седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување четириесет и втората седница на Советот на општина Струмица Ја свикувам четириесет и ...