Градежни такси

Градежни такси

Уплатна сметка
Назив на примач: Буџет на општина Струмица
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 166 03390
Приходна шифра: 722316 00
Цел на дознака: градежни такси

Тарифен Број 1

-Поднесоци: 50 денари

Градежни такси