Обрасци

Home / Обрасци

https://gradezna-dozvola.mk

www.e-urbanizam.mk

www.gradezno-zemjiste.mk

 

Барање за одобрение за градба


obrazec_1.pdf
[превземи]

Барање за одобрение за градба за инфраструктурни објекти


obrazec_2.pdf
[превземи]

Барање за издавање одобрение за стамбени куќи со бруто развиена површина од 300 м2

obrazec_3.pdf
[превземи]

 

Барање за издавање одобрение за употреба на објекти

obrazec_4.pdf
[превземи]

 

Барање за извод

obrazec_5.pdf
[превземи]

 

Барање за утврдување потреба за изработка на ЛУПД вон плански опфат

obrazec_6.pdf
[превземи]

 

Барање за одобрување на планска програма за ЛУПД вон плански опфат

obrazec_7.pdf
[превземи]

 

Барање за поведување постапка за усвојување на ЛУПД вон плански опфат

obrazec_8.pdf
[превземи]

 

Барање за одобрување на планска програма за Детален урбанистички план, Урбанистички план за населено место или Урбанистички план вон населено место

obrazec_9.pdf
[превземи]

 

Барање за утврдување потреба за изработка на Детален урбанистички план, Урбанистички план за населено место или Урбанистички план вон населно место

obrazec_10.pdf
[превземи]

 

Барање за поведување постапка за усвојување на детален урбанистички план, урбанистички план за населно место или урбанистички план вон населено место

obrazec_11.pdf
[превземи]

 

Барање за издавање решение за адаптација на посебен дел од објект, стан или дел од стан

obrazec_12.pdf
[превземи]

 

 

Барање за издавање одобрение за пренамена, адаптација со пренамена или реконструкција со пренамена

obrazec_13.pdf
[превземи]

 

 

Барање за реконструкција на дел од објект стан или дел од стан

obrazec_14.pdf
[превземи]

 

 

Барање за бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти на здраствени установи за примарна и секундарна здраствена заштита

obrazec_15.pdf
[превземи]

 

 

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

obrazec_16.pdf
[превземи]

 

 

Барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средстава

obrazec_17.pdf
[превземи]

 

 

Барање за дополнување на барање за утврдување на правен статус на бесправни објект

obrazec_18.pdf
[превземи]

1