ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица

Во прилог линк од ДУП ЛИНК

Во прилог линк од Соопштение за Јавен повик ЛИНК