Е-контакти

 

Е – Контакти со општината

Почитувани граѓани,
За сите Ваши потреби, барања, предлози во врска со работењето на локалната самоуправа контактирајте ги општинските служби, со едноставно испраќање емаил на долунаведените адреси.

– Градоначалник,
Костадин Костадинов
е-mail: gradonacalnik@strumica.gov.mk

– Секретар на општина Струмица
Александар Оџаков
е-mail: sekretar@strumica.gov.mk

тел.034/348-030, 034/336-110

– Сектор за правни и општи работи
e-mail: boris.dimitrijev@strumica.gov.mk
Раководител: Борис Димитријев
тел.034/348-030, 034/336-164

– Сектор за правни и општи работи
e-mail: saso.trendov@strumica.gov.mk
Помошник раководител: Сашо Трендов
тел.034/348-030, 034/336-164

– Одделение за правни и општи работи
е-mail: belagija.alivkinova@strumica.gov.mk
Раководител: Белагија Аливкинова
тел.034/348-030

– Сектор за административна поддршка на градоначалникот
е-mail: kostadinka.sharlamanova@strumica.gov.mk
Помошник раководител: Костадинка Шарламанова
тел.034/336-134

– Сектор за урбанизам и комунални работи
е-mail: sofija.ristova@strumica.gov.mk
Раководител: Софија Ристова
тел.034/336-173

– Сектор за урбанизам и комунални работи
е-mail: risto.pecev@strumica.gov.mk
Помошник раководител: Ристо Пецев
тел.034/336-167

– Одделение за управување со градежно земјиште
e-mail: atanas.filev@strumica.gov.mk
Раководител: Атанас Филев
тел.071/271-543

– Одделение за комунални работи
е-mail: slave.gligorov@strumica.gov.mk
Раководител: Славе Глигоров
тел.034/336-187

– Сектор за локален економски развој и животна средина
e-mail: nikola.godev@strumica.gov.mk
Раководител: Никола Годев
тел: 034/348-024

– Одделение за локален економски развој
е-mail: toni.milusev@strumica.gov.mk

Раководител: Тони Милушев
тел.034/348-024

– Одделение за меѓународна соработка и европски фондови
e-mail: gjoko.ristovski@strumica.gov.mk
Раководител: Џоко Ристовски
тел.034/348-024

– Одделение за заштита на животната средина
е-mail: ekologija@strumica.gov.mk
Раководител: Томислав Андреев
тел.034/348-030

– Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа
е-mail:

тел.034/348-030

– Одделение за образование
е-mail: nadica.patrikova@strumica.gov.mk
Раководител: Надица Патрикова
тел.034/348-030, 034/336-140

– Одделение за администрирање на приходи
е-mail: dusko.vasilev@strumica.gov.mk
Раководител: Душко Василев
тел.034/348-030, 034/336-150

– Инспекторат-одделение за инспекциски работи во урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај, локалните патишта и улици
е-mail: gjorgi.bonev@strumica.gov.mk
Раководител: Ѓорги Бонев
тел.034/348-030, 034/336-159

– Инспекторат-одделение за инспекциски работи во финансиите, образованието, спортот, угостителството, туризмот и други инспекции во надлежност на судот
e-mail: zoran.uzunov@strumica.gov.mk
Раководител: Зоран Узунов
тел.034/348-030, 034-336-103

– Одделение за внатрешна ревизија
е-mail: marija.garvanlieva@strumica.gov.mk
Раководител: Марија Гарванлиева
тел.034/348-030, 034/336-104

– Сектор за управување со човечки ресурси и обуки
е-mail: ljupka.cikarska@strumica.gov.mk
Раководител: Љупка Цикарска
тел.034/348-030, 034/336-128

– Сектор за управување со човечки ресурси и обуки
е-mail: ilija.tilev@strumica.gov.mk
П
омошник раководител: Илија Тилев
тел.034/348-030, 034/336-156

– Одделение за обуки
e-mail:
Раководител: Николчо Стоилов
тел.034/348-030

Сектор за Финансиски прашања
e-mail: branko.palifrov@strumica.gov.mk
Раководител: Бранко Палифров
тел.034/348-030, 034/336-127

–  Сектор за финансиски прашања
е-mail: finansii@strumica.gov.mk

Помошник раководител: Евгенија Граматикова
тел.034/348-024, 034/336-122

– Одделение за сметководство и плаќања
e-mail: timo.komarov@strumica.gov.mk
Раководител: Tимо Комаров
тел.034/348-030, 034/336-170

– Командир на ТППЕ
e-mail: aleksandar.gudev@strumica.gov.mk
Заменик командир: Александар Гудев
тел.076483362