Заклучок за распишување на Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на ЈСП„Струмица – Транспорт” Струмица

Врз основа на член 17- а и член 26- а од Законот за јавните претпријатија („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „СлужбенвесникнаРепубликаСевернаМакедонија“ бр. 275/19, 89/22 и 274/22) и член 20 одСтатутотнаопштинаСтрумица („СлужбенгласникнаопштинаСтрумица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), СоветотнаопштинаСтрумица,наседницатаодржанана30.05.2023 година, донесе:

 

 

З а к л у ч о к

зараспишување на Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на ЈСП„Струмица – ТранспортСтрумица

 

  1. Општина Струмица распишува Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на ЈСП„ Струмица – Транспорт” Струмица.

 

  1. За избор на членови на Надзорен одбор на ЈСП„Струмица – Транспорт” Струмица, Советот на општина Струмица формира Комисија за селекција која ќе ја спроведе постапката за селекција.

 

  1. Овој Заклучоквлегувавосиласоденотнадонесувањето, а ќе се објавиво „СлужбенгласникнаопштинаСтрумица”.

 

Совет на општинаСтрумица

  Претседател,

                                                                 Марјан Даскаловски

 

 

 

            Бр.08-4534/1

          31.05.2023 год.

           С т р у м и ц а