Записник за извршена административна селекција на кандидати за членови на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

На ден 10.05.2023 година, согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Комисијата за селекција оддржа состанок на кој се изврши административна селекција на кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција за членови на Надзорниот Одбор.

Комисијата одлучи дека во наредната фаза од постапката на селекцијата продолжуваат подолу наведените кандидати со следните вкалкулирани и пресметани бодови согласно член 5 став 1, 2, 3 и 4 од Правилникот: линк