Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

ЗАПИСНИК

за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

На ден 04.07.2023 година, согласно член 7 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Комисијата за селекција оддржа состанок на кој се изврши утврдување на податоците на сите кандидати кои се пријавиле на Јавниот повик за членови на Надзорен Одбор на ЈПЕД Струмица-ГАС Струмица, кои учествувале во постапката на селекција по фази, попис на документацијата која ја приложиле и бодовите кои кандидатите ги освоиле во секоја од фазите на постапката на селекција.

До Архива на општина Струмица, за членови на Надзорен Одбор на ЈПЕД Струмица-ГАС Струмица, е доставена 1 пријава и тоа:

 1. Славјана Михаиловиќ – кандидат за член со работно искуство од областа на правните работи со следната приложена документација:

 • Образец за пријавување на Јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие;

 • Уверение за државјанство;

 • Уверение за завршено високо образование со стекнати 240 кредити според ЕКТС;

 • Потврда дека со правосилна судска пресуда не му изречена казна или прекршочна забрана за вршење на професија, дејност или должност;

 • Историјат за вработување од Агенција за вработување на Република Северена Македонија со евидентиран стаж;

 • Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна материјална, морална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација;

 • Кратка биографија;

 • Писмо за интерес/мотивација;

 • Уверение за положен правосуден испит;

 • Уверение за познавање на англиски јазик;

Во Фаза 1 – администаративна селекција кандидатот Ленче Балдовалиева освои 38 бодови, а во Фаза 2- интервју освои 40 бодови, или вкупно 78 бодови

Датум: Комисија за селекција:

04.07.2023 год.

1. Белагија Аливкинова – зам. претседател

2. Илија Тилев – зам.член

3. Ристе Тупаров – зам.член