Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Управен Одбор на ЈП,,Паркиралишта Струмица,, Струмица по Јавен повик бр.бр.08-01 од 02.01.2024 година

Записник за текот на постапката за селекција на кандидати: линк