Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Надзорен Одбор на ЈП ,, Паркиралишта Струмица,, Струмица

Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Надзорен Одбор: линк