Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Управен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

На ден 18.05.2023 година, согласно член 7 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Комисијата за селекција оддржа состанок на кој се изврши утврдување на податоците на сите кандидати кои се пријавиле на Јавниот повик за членови на Управен Одбор на ЈПЕД Струмица-ГАС Струмица, кои учествувале во постапката на селекција по фази, попис на документацијата која ја приложиле и бодовите кои кандидатите ги освоиле во секоја од фазите на постапката на селекција.

До Архива на општина Струмица, за членови на Управен Одбор на ЈПЕД Струмица-ГАС Струмица, се доставени вкупно 7 седум пријави и тоа:

Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Управниот Одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, по Јавен Повик бр.08-2351/1 од 24.03.2023 година.

Записник