Известување за оддржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-9767/1 од 17.11.2023 година

Почитувани,

 

Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Ве известуваме дека:

 

На ден 15.12.2023 година (петок) ќе се спреведе Интервју на кандидатите за членови на Управен Одбор на ЈСП ,, Струмица – Транспорт,, Струмица,  по следниот редослед:

 

  1. Маја Јанковска 11:00 часот

 

  1. Виктор Стоилов 11:20 часот

 

  1. Ангелина Николова 11:40 часот

 

  1. Елица Ангелова 12:00 часот

 

5.Ристо Тупаров  12:20 часот