Известување за оддржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-9767/2 од 17.11.2023 година

Почитувани,

 

Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Ве известуваме дека:

 

На ден 15.12.2023 година (петок)  ќе се спреведе Интервју на кандидатите за членови на Надзорен Одбор на ЈСП ,, Струмица – Транспорт,, Струмица.

 

  1. Димитар Костуранов 13:00 часот

 

  1. Александар Муканов 13:20 мин.

 

  1. Бојан Данчев – 14:00 мин.
1