Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,

 

Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Ве известуваме дека:

 

На ден 23.01.2024 година (вторник)  ќе се спреведе Интервју на кандидатите за членови на Надзорен Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица и тоа:

 

  1. Доне Делев 10:00 часот

 

  1. Андријана Крстев 11:00 мин.