Известување за оддржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-4723/1 од 01.06.2023 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за оддржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-4723/1 од 01.06.2023 година

Почитувани,

Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Ве известуваме дека:

На ден 03.07.2023 година (понеделник) ќе се спреведе Интервју на единствениот кандидат за член на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица-Гас,, Струмица и тоа:

Славјана Михаиловиќ 11:00 часот

Комисија за селекција