Нацрт извештај за Стратегиска оцена на животната средина за постапката за носење на Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица.

Во прилог линк од документот ЛИНК