Нацрт листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

НАЦРТ ЛИСТА

од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од

постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

Согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022) Комисијата за селекција изготви Нацрт Листа од кандидатот кој продолжува во наредната фаза од постапката на селекција.

  • Кандидатот за член на Надзорен Одбор кој продолжува понатаму е:

  1. Славјана Михаиловиќ – кандидат за член со работно искуство од областа на правните работи38 бода

Комисија за селекција:

1. Александар Оџаков – претседател

2. Цикарска Љупка – член 

3. Ристе Тупаров – зам.член