Нацрт листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

Согласно член 5 став 5 од  Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022) Комисијата за селекција изготви Нацрт Листа од кандидатите кои продолжува во наредната фаза од постапката на селекција.

 

–    Кандидати кои продолжуваат понатаму се:

 

  1. Димитар Костуранов –  кандидат за член на НО од областа на техничките науки –  43 бода
  1. Александар Муканов –  кандидат за член на НО со работно искуство од областа на финансиското работење – 22 бода
  2. Бојан Данчев – кандидат за член на НО со работно искуство од областа на правните работи – 21 бод

 

 

  1.    Александар Оџаков – претседател
  2.  Цикарска Љупка – член
  3.  Идриз Идризов – зам.член