Нацрт листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Управен Одбор Одбор

Согласно член 5 став 5 од  Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022) Комисијата за селекција изготви Нацрт Листа од кандидатите кои продолжува во наредната фаза од постапката на селекција.

 

–    Кандидати кои продолжуваат понатаму се:

 

 

  1. Маја Јанковска – кандидат за член на УО со работно искуство од областа на дејноста на претпријатието – 29 бода
  2. Виктор Стоилов – кандидат за член на УО со работно искуство од областа на дејноста на претпријатието – 21 бод
  3. Ристо Тупаров –  кандидат за член на УО од областа на техничките науки – 26 бода
  4. Ангелина Николова –  кандидат за член на УО со работно искуство од областа на финансиското работење – 30 бода
  5. Елица Ангелова – кандидат за член на УО со работно искуство од областа на правните работи.

 

 

1.  Александар Оџаков – претседател

2. Цикарска Љупка – член

3. Идриз Идризов – зам.член