Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Управен Одбор

Согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022) Комисијата за селекција изготви Нацрт Листа од кандидатите кои продолжува во наредната фаза од постапката на селекција.

– Кандидати кои продолжуваат понатаму се:

1. Миле Стојменов – кандидат за член на УО со работно искуство од областа на дејноста на претпријатието – 50 бода
2. Васко Василев – кандидат за член на УО со работно искуство од областа на финансиските работи– 22 бода
3. Петар Аризанов – кандидат за член на УО со работно искуство од областа на правните работи – 21 бод

1. Александар Оџаков – претседател

2. Цикарска Љупка – член

3. Идриз Идризов – зам.член