Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

Согласно член 5 став 5 од  Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022) Комисијата за селекција изготви Нацрт Листа од кандидатите кои продолжува во наредната фаза од постапката на селекција.

 

–    Кандидати кои продолжуваат понатаму се:

 

  1. Доне Делев –  кандидат за член на НО од областа на дејноста на претпријатието –   25 бода
  1. Андријана Крстев –  кандидат за член на НО со работно искуство од областа на финансиското работење – 20 бода

 

 

  1. Александар Оџаков – претседател

   2. Цикарска Љупка – член

   3. Идриз Идризов – зам.член