ОБЈАВА бр.2/21 за електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор (Втора објава)

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор сопственост на Општина Струмица, кој се издава под закуп согласно Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на Општина Струмица бр.08-6534/1 од 12.11.2020 година, донесена од Советот на општина Струмица (Службен гласник на општина Струмица бр.29/20 и 3/21), во времетрање од четири години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач. Повеќе…