ОБЈАВА бр.3/21 За електронско јавно наддавање За продажба на движни ствари (Прва објава)

Предмет на електронско јавно наддавање е продажба на  патнички моторни возила сопственост на  Општина Струмица , кои се продаваат согласно одлуки на Советот на општина Струмица.

Целосната содржина на објавата може да ја видите на следниов ЛИНК