Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на : ДПТУ “ ПОРТЛАНД-ОПЦ” ДООЕЛ Струмица

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на : ДПТУ “ ПОРТЛАНД-ОПЦ” ДООЕЛ Струмица

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22 ) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ОБЈАВУВАЊЕ
на Барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола на : ДПТУ “ ПОРТЛАНД-ОПЦ” ДООЕЛ Струмица Инсталација за дробење, мелење сеење,загревање на минерални сурровини-стационарна бетонска база.

Целосната содржина на барањето може да ја видите на следниов ЛИНК.