Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПТУ ˝Портланд – ОПЦ˝ Дооел Струмица

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПТУ ˝Портланд – ОПЦ˝ Дооел Струмица

Врз основа на член 113, член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010, 124/10,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, 89/22 и Сл. весник на Р.С.М. бр. 171/22), Градоначалникот на општина Струмица

Издаде Б Интегрирана  еколошка дозвола  на операторот ДПТУ ˝Портланд – ОПЦ˝ Дооел Струмица.

Целосната содржина на барањето може да ја видите на следниов – линк.