Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас за унапредување на административен службеник во Општина Струмица

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), и доставените финални ранг листи на интервјуираниот кандидат и предлог одлуката за избор на прво рангираниот кандидат (бр.04-9677/9 од 04.12.2023 година), а во врска со објавениот интерен оглас за унапредување (бр.04-9677/2 од 15.11.2023 година), објавен на веб страната на општина Струмица и веб страната на Агенција за администрација објавен на ден 23.11.2023 година, Секретарот на Општина Струмица донесе:

Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас