Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас за унапредување на административен службеник во Општина Струмица

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), и доставените финални ранг листи на интервјуираните кандидати и предлог одлуките за избор на прво рангираните кандидати (бр.04-4230/8 од 14.06.2023 година), а во врска со објавениот интерен оглас за унапредување (бр.04-4230/3 од 22.05.2023 година), објавен на веб страната на општина Струмица и веб страната на Агенција за администрација објавен на ден 29.05.2023 година, Секретарот на Општина Струмица донесе:

Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас