Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на УП за воннаселено место за КП 1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на УП за вон населено место за КП 1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци,Општина  Струмица  – ЛИНК

Соопштение за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на УП за вон населено место за КП 1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци,Општина Струмица, со површина од 44709м2… – ЛИНК