Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општината Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, со површина од 43,911м2. кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на урбанистички план за вон населено место за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица, со површина 44709м2. – ЛИНК