Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општината Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација АУП за промена на граници на ГП 1.19 и ГП1.20, дел од блок 19, УЕ2, Општина Струмица со површина од 57388м2… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општината Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 14, УЕ 2, Општина Струмица, со површина од 1,27ха. кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40, КО Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП на дел од блок 39 и 40, Општина Струмица, со површина од 39,1ха. кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС БанскоЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за с.Банско, разработка на блок 17, согласно УПС Банско, со површина од 7,1ха кој граничи… – ЛИНК