Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица, со површина од 13709м2, кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица, со површина од 1857,11м2, кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица, со површина од 4352,27м2, кој граничи… – ЛИНК