Одлука за поништување на Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Генерален Урбанистички план на град Струмица

Во прилог линк од документот Одлука за поништување ЛИНК

Во прилог линк од документот Одлука за Одлука за спроведување на стратегиска оцена ЛИНК

Во прилог линк од формуларот ЛИНК