Одлуки за организирање на јавни анкети, јавна презентација и решение за комисија

Home / Вести / Одлуки за организирање на јавни анкети, јавна презентација и решение за комисија

1. Одлука за организирање јавна анкета за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Одлука за организирање јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета – ЛИНК

1.1 Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување  на Деталниот урбанистички план за дел од  блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха – ЛИНК

2. Одлука за организирање јавна анкета за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Одлука за организирање на Јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Решение за формирање на комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација – ЛИНК

2.1. Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица со површина од 101.20Ха – ЛИНК