Одлуки за организирање на јавни анкети, Јавна презентација, решение за комисија, известување

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П33.18.II и Г.П34.18.II и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.II, Г.П33а.18.II и Г.П34.18.II, Блок бр.18, К.O Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П33.18.II и Г.П34.18.II и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.II, Г.П33а.18.II и Г.П34.18.II, Блок бр.18, К.O Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервис, Г4-стоваришта, за препарцелација на Г.П33.18.II и Г.П34.18.II и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.II, Г.П33а.18.II и Г.П34.18.II, Блок бр.18, К.O Струмица, со површина од 4275,57м¬2 кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.I, Г.П 62.5.I, Г.П 63.5.I, Г.П 64.5.I, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.I, Г.П 62.5.I, Г.П 63.5.I, Г.П 64.5.I, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П 61.5.I, Г.П 62.5.I, Г.П 63.5.I, Г.П 64.5.I, дел од У.Б 5 – У.Е 1, К.О Добрејци вгр – Општина Струмица, со површина од 5797,15м¬2 кој граничи… – ЛИНК