Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Home / Вести / Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени
Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 – линк
1.1 Формулар, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 – линк
2. Одлука, урбан блок 30 – линк
2.1 Формулар, урбан блок 30 – линк
3. Одлука, урбан блок 36 – линк
3.1 Формулар, урбан блок 36 – линк
4. Одлука, урбан блок 37 – линк
4.1 Формулар, урбан блок 37 – линк