Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 387 и други КО Градско Балдовци – линк
1.1 Формулар  – линк
2. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2644 и други КО Дабиле  – линк
2.1 Формулар  – линк
3. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2858 и други КО Дабиле  – линк
3.1 Формулар  – линк
4. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2868 и други КО Дабиле  – линк
4.1 Формулар  – линк
5. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2885/1 и други КО Дабиле  – линк
5.1 Формулар  – линк
6. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на на КП 250 и КП252 КО Водоча  – линк
6.1 Формулар  – линк