Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Home / Вести / Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени
Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука за дел од Блок 2 УЕ 1 – линк
1.1 Формулар, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 – линк
2. Одлука за дел од УЕ2 и УЕ5 – линк
2.1 Формулар за блок 12 за дел од УЕ2 и УЕ5 – линк