ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Измена и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2885/1 и други КО ДАБИЉЕ , Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК