Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2

Планската програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2 може да ја видите на следниов ЛИНК.