ОБЈАВА број 1/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Струмица

Предмет на електронско јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија предвидено со: ЛИНК