ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2093 и други КО ДАБИЉЕ , Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК