ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13 –ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО ЈАЧИНА ДО 1,5MW, НА КП411, KП412, КП416, КП274 и КП275 ВО КО ВОДОЧА

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов – линк