ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОЕН КАНАЛ ВО С. ГАБРОВО, КО ГАБРОВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов – линк