Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 1113; КП 2223 и други КО СВИДОВИЦА , Општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов – линк