Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Управниот Одбор на Јавното сообраќајно претпријатие ,,Струмица Транспорт,, Струмица

Почитувани,
Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), најдобро рангирани кандидати за членови на Управниот Одбор  на ЈСП ,,Струмица Транспорт,, Струмица се:
1. Маја Јанковска – 69 бода
2. Виктор Стоилов – 61 бод
3. Ристо Тупаров – 66 бода
4. Ангелина Николова – 70 бода
5. Елица Ангелова – 61 бода
                                                               Комисија за селекција
18.12.2023 година