Ранг Листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Управниот Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица „ по Јавен Повик бр.08-01 од 02.01.2024 година

Почитувани,

 

Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), најдобро рангирани кандидати за членови на Управниот Одбор  на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица  се следните:

 

  1. Миле Стоименов со вкупно 90 бода

 

  1. Василев Васко со вкупно 62 бода

 

  1. Аризанов Петар со вкупно 61 бод

 

 

 

 

 

24.01.2024 година                                                                     Комисија за селекција